Yönetim Kuramları Nelerdir ?

 • Kuram kurgulamak fiilinden türetilmiş bir sözcüktür. Kurgulanan şey demektir.
 • Konumuzla ilgili olarak, kafamızda kurguladığımız düşünceler demektir. Bu sözcük İngilizce teori (theory) sözcüğünün Türkçedeki tam karşılığıdır.
 • Bilimsel anlamı şu tanımda kendisini gösterir. Kuram, bilimsel yollarla (bilimsel araştırma ve diğer yöntemli çalışmalarla) ortaya çıkarılan, özellikle sosyal bilimlerde geçerlilikleri toplumdan topluma ve zamandan zamana değişkenlik gösteren genelleştirilebilir doğrulardır.
 • Hemen her konuda bilim dünyası kuram üretir. Bunlar birbirinden farkı olabilir, ama genel doğruları anlatırlar
 • Değişik kaynaklarda aynı konuyu kuram ya da yaklaşım olarak görüp okuyabilirsiniz.
 • Bunlar aslında bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış kuramlardır. Doğru terim budur.
 • Ancak aynı zamanda o kuramı geliştiren bilimcinin konuya yaklaşımını da sergilediğinden yaklaşım da kullanılmaktadır.
 • Yani işin özü değişmemektedir. Örneğin “Bilimsel Yönetim Kuramı” demek ile “Bilimsel Yönetim Yaklaşımı” demek arasında fark yoktur. İster kuram olarak ister yaklaşım olarak ifade edebilirsiniz.
 • Yönetim konusunda da bilimciler değişik kuramlar üretmişlerdir. Yönetimle ilgili kuramlar dendiği zaman, bugüne değin, çeşitli bilimcilerin, düşünürlerin yönetim konusunda yönetimin nasıl daha iyi olabileceğine dair ürettikleri nihai düzeydeki düşüncelerdir.
 • Bu kuramlar çeşitli araştırmalar ve uzun çalışmalar sonunda ortaya çıkarılmış ve tüm dünya tarafından doğrulukları genel kabul görmüş olan saptamalardır
 • Yönetim konusuna, bu işe kafa yoran, enerji harcayan, düşünen, araştırmalar, deneyler yapan bilimciler farklı görüşler getirmişlerdir.
 • Örneğin, bir kısmı, sıkı bir disiplin yönetimi daha başarılı yapacaktır derken, bir başka grup çalışanların özellik ve eğilimlerine göre yapılacak bir yönetim daha fazla verim getirir derler.
 • Bir kısmı yönetimde iş çalışanda bitiyor derken, bir diğer grup çevre koşulları yönetimi etkiler diyecektir
 • Klasik yönetim kuramları yönetimleri daha çok örgütlenme modelleri temelinde ele almışlardır.
 • Neoklasik kuramları kuramlarını insan üzerine temellendirmişler, ilk kez sosyal insan kavramına ağırlık vermişlerdir. İ
 • İnsanı (çalışanı) anlayarak onun verimini arttırma anlayışına dayanmışlardır.
 • Yönetimde insan ilişkilerine dayandıkları için neoklasik yönetim yaklaşımlarına davranışsal kuramlar denmiştir.

Daha sonra bu kuramlar da kendi içinde gelişme yaşayarak çevresel etmenleri de yönetim kuramları içine katmışlar ve çevresel/davranışsal yönetim kuramları ortaya çıkmıştır

Yönetim kuramları genel olarak dörde ayrılır.

 • Klasik yönetim kuramları
 • Neoklasik yönetim kuramları
 • Çağdaş kuramlar
 • Çağ ötesi (postmodern) kuramlar

Bir cevap yazın